SIltums Ogrē – NORMUNDS ŠEVELS „MS siltums”

Siltums Ogrē

Es kā SIA „MS siltums” valdes loceklis ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka, pateicoties jaunajai šķeldas katlu mājai un vēl citiem uzlabojumiem, mūsu piedāvātais siltuma tarifs „Ogres Namsaimniekam” tuvākajos gados paliks pašreizējā apjomā, tātad nemainīsies arī iedzīvotāju maksājumi par siltumu. Uzskatu, ka tas ir viens no lielākajiem un vērienīgākajiem uzlabojumiem, ko esam panākuši pēdējo gadu laikā, un šis sasniegums ļauj cerīgi raudzīties nākotnē. Turklāt arī personīgi tas dod papildu stimulu strādāt tālāk – ir ļoti patīkami, ja redzi, ka tavs darbs nesis reālus augļus.

Šobrīd sabiedrisko pakalpojumu regula- tors izskata mūsu iesniegtos tarifu plānus Madlienā un Suntažos. Domāju, ka nekādas aizķeršanās nebūs un šo pagastu iedzīvotā- ji jau nākamajā apkures sezonā par siltumu maksās mazāk. Mums izdevās atjaunot sil- tumtrases, un tuvākajā laikā plānots sakār- tot katlu mājas. Turpmāk priekšā darbs, lai šādus uzlabojumus pakāpeniski ieviestu arī pārējos pagastos. Jāsaprot, ka mēs nevaram visu pagūt uzreiz un visur, bet varu apgalvot, ka uzsāktais ceļš ved pareizā virzienā un ag- rāk vai vēlāk mēs būsim sakārtojuši siltum­ apgādes sfēru visā novadā.

Siltums Ogrē

Šķiet, esmu jau daļēji atbildējis uz jautā- jumu par to, vai darbs siltumapgādes jomā ir tikai algas pelnīšana vai zināma misija – laikam jau bez šīs misijas apziņas ne man, ne maniem kolēģiem apkures sezonā darba laiks, kā mēs paši sakām, nebūtu septiņas dienas nedēļā pa 24 stundām. Tieši tādā režīmā mēs strādājam – ik brīdi jābūt ga- tavam risināt problēmas, ja tādas rodas, ik brīdi jābūt sasniedzamam, ik brīdi vienlai- kus jānodrošina un jākontrolē daudzu cil- vēku un iekārtu nevainojama darbība. Bet arī starpsezonā mūsu darba diena nebei- dzas 17.00. Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē 

Māris jautāja par mani krīzes situācijās – laikam jau citiem no malas ir labāk redzams, bet pašam liekas, ka visus sarežģījumus es uztveru mierīgi, bez stresa, taču cenšos āt- rāk aizrakties līdz problēmas saknei un atrast risinājumus. Katrā ziņā es neesmu vadītājs, kurš bļauj uz saviem padotajiem, to nu gan varu apgalvot. Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē 

Mana nokļūšana siltumapgādes sistēmā zināmā mērā bija nejauša, bet šodien es esmu pateicīgs tām varām, kas man šo ne- jaušību radīja. Pirms tam 18 gadus strādāju par galdnieku, līdz 2008. gadā pārgāju darbā pašvaldībā, bet 2013. gadā saņēmu piedāvā- jumu iesaistīties Madlienas un Suntažu ko- munālās saimniecības siltumapgādes reor- ganizācijas procesā. Es melotu, ja teiktu, ka sākumā būtu bijis ļoti pārliecināts par sava lēmuma pareizību, taču tagad varu teikt, ka tā bija īstā izvēle – šodien, pēc reāliem panā- kumiem, ir gan azarts, gan vēlme, gan pras- me turpināt arvien labākā kvalitātē.

Ja vēlreiz par tiem augstākajiem spē- kiem… Pirms 15 gadiem kļuvu par Madlienas luteriskās draudzes locekli. Tas notika it kā pats no sevis, īpaši neko nemeklējot. Lai gan interese par garīgām lietām man ir bijusi jau kopš agras jaunības, īstā sakarsme ar Dievu notika tieši tad, kad tai laikam bija jānotiek. Kopš tā laika mana dzīve mainījās – viss pēkšņi notika it kā vienkāršāk un dabiskāk. Arī darbošanās draudzē šodien šķiet pašsa- protama un iekšējas prasības vadīta.

Pārējo brīvo laiku, cik nu man tāds ir, pava- du savās lauku mājās – nu jau 5 gadus varu lepoties ar pašam piederošu īpašumu. Būtī- bā tikai tagad saprotu, cik iesprostots es sa- vulaik jutos dzīvokļa četrās sienās, to nevar salīdzināt ar tagadējo brīvības izjūtu. Māja gan prasa arī lielu darbu, taču tās ir patiešām patīkamas un pat relaksējošas rūpes. Turklāt tieši savā lauku mājā atdzimst manas gald- niecības iemaņas, ik pa brīdim ar savām ro- kām izgatavoju ne vien kaut ko praktisku, bet arī ko gluži vienkārši skaistu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *