Ogres Namsaimnieks – ILZE ČIŠČAKOVA

Ogres Namsaimnieks

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres Namsaimnieks” Veselības veicināšanas nodaļas vadītāja

Paldies par jautājumu. Uzreiz teikšu – un to es saku vienmēr – ka nevienu nevar pārliecināt uzsākt veselīgu dzīvesveidu. Tam jābūt katra individuālam lēmumam. Vispirms jau pašam jāapzinās, ka svarīgi

ir nopietni izprast savus ikdienas ieradumus un kādu ietekmi tie atstāj uz pašsajūtu. Tas ir grūti, jo biežāk mēs problēmas redzam ārpus sevis vai pieņemam, ka uz mani jau tas neattiecas, līdz brīdim, kad notiek kas negaidīts. Lai mainītu savu dzīvesveidu, jāzina, kāpēc to darīt un kā to darīt. Mūsu „Oveselība” komandas darbs ir lieliem un maziem piedāvāt informāciju, pasākumus, dažādas aktivitātes, lai rosinātu cilvēkus uzzināt, izmēģināt un pieņemt labus lēmumus sevis labā. Protams, mūsu vīzija – un es tam ticu – ir tā, ka Ogres novadu kādreiz varēs saukt par veselīgāko novadu Latvijā, bet mums jāsaprot, ka veselīgs dzīvesveids, tas ir kopums – uzturs, fiziskās aktivitātes, psihoemocionālā jeb garīgā veselība, brīvība no atkarībām jeb kaitīgiem ieradumiem. Tāpēc vēlreiz uzsveru – lai tas notiktu, katram jāsāk pašam ar sevi, arī visiem iesaistītajiem dienestiem jāsadarbojas.

Manuprāt, viens no galvenajiem cilvēka kvalitatīvas dzīves priekšnoteikumiem, ir at- rašanās kustībā – gan garīgā, gan fiziskā. Pati esmu centusies sekot šim principam, tāpēc jaunus izaicinājumus ik pa laikam pie- ņemu ar prieku, piemēram, darbu pašvaldībā, kas vēl pirms pusotra gada man bija gaužām nezināma joma. Mana izglītība ir saistīta ar sociālajām zinātnēm, pedagoģiju, psiholoģi- ju, organizāciju attīstību, taču uzskatu, ka vis- lielākā māksla ir savas zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē un varbūt pat spēt saistīt kopā šķietami atšķirīgas lietas. Lai to paveik- tu, ļoti svarīga ir gudra pieredzes gūšana. Mana darba pieredze aizsākās Doma kora skolā kā pedagogam un toreizējā Tautas mākslas centrā kā Latvijas kultūras namu metodiskā darba koordinatorei. 90. gados Latvijā aktuāla kļuva pieaugušo izglītība, kas mani ieinteresēja. Tāpēc paldies uzņē- mumiem Latvijas Dzelzceļš un Lattelekom, kur strādāju tolaik jaunos un ļoti modernos mācību centros, sevišķi par pieredzi būt klāt uzņēmuma pārmaiņu procesos, lai teoriju praktiski ieviestu dzīvē. Vēlāk kopā ar kolē- ģiem nodibinājām savu uzņēmumu – organizāciju attīstības centru „Spring Valley”, kur darbs ir ar dažādu nozaru, lielumu un kultūru uzņēmumiem un organizācijām. Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks

Iespēja strādāt Ogrē radās samērā negaidīti, lai gan paralēli savam pamatdarbam jau pirms vairākiem gadiem piekritu piedāvāju- mam epizodiski vadīt vingrošanas nodar- bības Ogres pilsētas senioriem. Jā, tā ir vēl viena manas dzīves neatņemama sastāv- daļa – fiziskās aktivitātes. Tāpēc līdztekus saviem darbiem nokārtoju arī trenera sertifi- kāciju, bet vēl pēc laika atklāju, cik cilvēkiem palīdzīga un laba ir funkcionālā treniņu sistē- ma bodyART, kuru joprojām turpinu mācīties. Tad man piedāvāja darbu Ogres novada paš- valdības aģentūras „Ogres Namsaimnieks” struktūrvienībā „Neptūns” par veselības vei- cināšanas konsultanti un es, kā jau cilvēks, kuram patīk dinamika, izlēmu pieņemt pie- dāvājumu. Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks

Šobrīd darbā noslodze ir tik liela, ka mē- dzu teikt, ka darbs man ir arī hobijs. Bet līdz- svaru atgūstu treneres darbā, kuru iespēju robežās cenšos veikt vakaros un sestdienu rītos; dārzā, kur ir mana miera osta, kas šo- brīd gaida atdzimšanu pēc vēsā pavasara. Vislabākā līdzsvara sajūta manī iemājo tad, kad cilvēkiem, kuri ir man apkārt, ir labi.

Kopš sevi atceros, man paticis dejot. Agrā jaunībā, kad bija nodejoti teju divdes- mit gadi latviešu tautas dejas kolektīvos

TDA „Lāčplēsis” un TDA „Dancis”, radās ide- ja – mūsdienu deja – emocionāla, daudzkrā- saina, sarežģīta, no dejotāja visu prasoša un visu tavu esošo vai neesošo gudrību parādo- ša. Tāpēc tagad liels prieks, ka visas manas trīs meitas šobrīd dejo deju grupā „Buras”, kuras dibināšanā pati kādreiz piedalījos un biju aktīva dejotāja gandrīz 10 gadus.

Es domāju, ka tā mēs saglabājam prieku par dzīvi, – mainot savu aktivitāti, mācoties attieksmi pret notikumiem līdzi dzīvei, kuru dzīvojam. Novēlu arī mums visiem nekad nezaudēt gribu un spēju atrasties kustībā, jo tad mēs sasniegsim to, ko vēlamies katrs atsevišķi un visi kopā!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *