MĀRIS SILIŅŠ – Nacionālā Apvienība

Ogres novada domes deputāts, Ķeipenes pamatskolas direktors

Nacionālā apvienība – Māris Siliņš.

Domāju, ka mums abiem, Egīl, dzinulis darboties varētu būt visai līdzīgs, galu galā kopā Ogres novada domē nu jau nevienu vien „pudu sāls” esam kopā pieveikuši.

Man personīgi šķiet ļoti svarīgi pašam piedalīties sabiedrisko procesu radīšanā, savu iespēju robežās veidot un kontrolēt tos. Es noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kas visu laiku gaužas, ka tas nav labi un tas nav pareizi, bet brīdī, kad būtu jāķeras problēmai klāt, novēršos ar attieksmi „eh, gan jau kāds cits izdarīs”. Es pats gribu būt tas darītājs. Protams, vēlāk lielu stimulu dod arī gandarījuma sajūta, ja apzinies, ka tavs darbs bijis sabiedrībai patiesi noderīgs.

Sākotnēji, iesaistoties sabiedriskajos pro- cesos, mani tiešām varbūt vairāk interesēja manas profesijas problemātika – galu galā esmu pedagogs ar 44 gadu darba stāžu. Arī šodien par vienu no galvenajiem pašvaldī- bas uzdevumiem uzskatu tieši lauku skolu saglabāšanu un izglītības kvalitātes celšanu tajās. Tomēr, nu jau būdams ar lielu piere- dzi pašvaldības darbā, uzdrošinos apgalvot, ka man ir radusies skaidra izpratne par vie- tējās varas lomu un iespējām visās jomās un, domāju, ka šī pieredze būs noderīga arī turpmāk.

Nacionālā Apvienība…

…man bieži jautā, kāpēc?

Ja tā globālāk, tad uzskatu, ka lielākā katras nācijas vērtība ir valoda un Nacionālā apvienība viskonsekventāk iestājas par tās kopšanu un saglabāšanu. Tieši ar valodu sākas dzīves uztvere, ar valodu cilvēks veido savas pa- matvērtības, valoda saista indivīdu ar tautas vēsturi, valoda būtībā veido katras nācijas mentalitāti. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi.

Bet mana iekļaušanās Nacionālā apvienība Ogres nova- da komandā saistīta arī ar manu cilvēcisko īpašību „topu” – es ļoti augstu vērtēju dotā vārda turēšanu, precizitāti, uzticību un šīs īpašības atrodu savos Nacionālā apvienība domes kolēģos un arī visas Nacionālā apvienība komandas biedros. Turklāt es jau minēju, ka esmu no darītājiem, nevis vai- manātājiem, un arī šeit mani un Nacionālā apvienība uzskati pilnībā sakrīt.

Mana lielā kaislība, kurā gūstu ne vien sportisku azartu, bet arī lielu mieru, ir mak- šķerēšana. Ticiet man, nekas labāk nesa- kārto domas, kā vasarā pavadīta diena pie ūdens. Bet arī lomam, saprotams, ir nozīme! Jau ilgus gadus esmu aizrāvies arī ar stādu audzēšanu. Man bija liels prieks uzdāvināt Ogres pilsētai 50 paša izaudzētus rodo- dendrus. Arī lepnums, ka ar savām rokām

esmu padarījis pilsētu krāšņāku, ko var no- vērtēt ikviens ogrēnietis un viesis.

Nupat notika arī kāds priecīgs un, jāsaka, nedaudz negaidīts notikums – ar draugu pa- mudinājumu un atbalstu ir izdots manu jaunī- bas dienās rakstīto dzejoļu krājums. Atzīšos, ka nu jau daudzus gadus šo jomu esmu pa- metis novārtā, bet tālajos 70. un 80. gados tā bija ļoti nozīmīga manas dzīves un perso- nības daļa.

Vēl, izmantojot iespēju, kā skolas direk- tors un pedagogs gribu uzrunāt mūsu jaunie- šus – nenovērtējiet par zemu izglītības no- zīmi! Es atminos, ka padomju laikos vēlme iegūt labu, uzsveru, labu izglītību bija daudz izteiktāka – tie, kuriem mācībās gāja slik- tāk, tomēr centās daudz vairāk, nekā to dara šodienas jaunieši. Tagad bieži vēroju attiek- smi – neko man tā izglītība nedos, tāpat būs jātaisās uz ārzemēm un tādā garā. Neļaujiet šim uzskatam iesakņoties sevī! Tikai laba iz- glītība ļaus jums atrast savu vietu darba tirgū un ne tikai to. Tā jums ļaus dzīvot un strādāt ar visbūtiskāko sajūtu – ar augstu cilvēcisko pašcieņu!

Nepūt elpu
Putna bērnam –
Putna māte neieraudzīs, Tavā elpā nepamanīs, Tavā elpā nepazīs… Putna bērnam sava elpa, Putnu mātei sava elpa – Putniem sava mīlestība. Nepūt elpu
Putna bērnam,
Vien ar acīm
Noglāstīt…

Ogres novada deputāti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *