Ogres Goda pilsonis – HARIJS ZARIŅŠ

Ogres Goda pilsonis

Ogres Goda pilsonis

Mūzikai nav tautības, bet es esmu latvietis un domāju latviski. Man ir svarīgi, lai mana mūzika nokļūst līdz manu tautiešu sirdīm. Izbraucot ārpus valsts, mēs dziedam angliski, lai arī citi saprastu, par ko tad ir mūsu dziesmas, bet dažas vienmēr izpildām arī mūsu dzimtajā valodā. Mūziku es klausos ļoti dažādu, un nav svarīgi, kādā valodā. Galvenais, lai tā būtu talantīgi uzrakstīta.

Es esmu ogrēnietis no papēžiem līdz matu galiem un lepojos ar to. Esmu Latvijas patriots, bet man ir svešs radikālisms visās tā izpausmēs.

Mēs esam maza tauta, tāpēc mums ir īpa- ši sevi jāsargā un jābūt vienotiem.

Priecājos, ka pēdējā laikā Ogrē notiek po- zitīvas pārmaiņas un ka dažām no tām arī es esmu pielicis savu roku. Nākotnē gribētos īstenot vairākas ieceres, kuras, manuprāt, padarītu pilsētu un novadu vēl pievilcīgāku iedzīvotājiem un tūristiem. Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis Ogres Goda pilsonis

Jau kopš 1986. gada esmu veidojis daudz dažādus gan komerciālus, gan labdarības pasākumus. Veidojot projektus, man ir sva- rīgi piesaistīt tieši mūsu novada talantus, jo mums tādi ir. Un tad ir divkāršs prieks par pa- veikto pašu spēkiem. Atalgojums arī paliek mūsu pašu novadniekiem.

Kā piemēru varu minēt 2015. gada pilsē- tas svētku muzikālo uzvedumu un salūtu pie Līkā tilta, arī 2016. gada pilsētas svētku liel- koncertu Ogres estrādē.

Tomēr gribu uzsvērt, ka viens jau nav ka- rotājs, jāstrādā komandā, kurā katrs savā jomā ir speciālists. Tikai tā var sasniegt iz- virzītos mērķus.

Arī manis radītās rokgrupas „Opus Pro” un „Colt” turpina nest Ogres vārdu Latvijā un ārpus tās. Vairākas manas dziesmas ir kļu- vušas par visiem zināmiem hitiem („Tu un es”, „Rozā lietus”, „Pēdējā pietura”, „Ogres romance” un citas ).

Ja runā par atpūtu, tad tā man ir – ezers, laiva, spinings, daba, klusums.

Lai mums visiem viss izdodas!

Ogres Namsaimnieks – ILZE ČIŠČAKOVA

Ogres Namsaimnieks

Ogres Namsaimnieks

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres Namsaimnieks” Veselības veicināšanas nodaļas vadītāja

Paldies par jautājumu. Uzreiz teikšu – un to es saku vienmēr – ka nevienu nevar pārliecināt uzsākt veselīgu dzīvesveidu. Tam jābūt katra individuālam lēmumam. Vispirms jau pašam jāapzinās, ka svarīgi

ir nopietni izprast savus ikdienas ieradumus un kādu ietekmi tie atstāj uz pašsajūtu. Tas ir grūti, jo biežāk mēs problēmas redzam ārpus sevis vai pieņemam, ka uz mani jau tas neattiecas, līdz brīdim, kad notiek kas negaidīts. Lai mainītu savu dzīvesveidu, jāzina, kāpēc to darīt un kā to darīt. Mūsu „Oveselība” komandas darbs ir lieliem un maziem piedāvāt informāciju, pasākumus, dažādas aktivitātes, lai rosinātu cilvēkus uzzināt, izmēģināt un pieņemt labus lēmumus sevis labā. Protams, mūsu vīzija – un es tam ticu – ir tā, ka Ogres novadu kādreiz varēs saukt par veselīgāko novadu Latvijā, bet mums jāsaprot, ka veselīgs dzīvesveids, tas ir kopums – uzturs, fiziskās aktivitātes, psihoemocionālā jeb garīgā veselība, brīvība no atkarībām jeb kaitīgiem ieradumiem. Tāpēc vēlreiz uzsveru – lai tas notiktu, katram jāsāk pašam ar sevi, arī visiem iesaistītajiem dienestiem jāsadarbojas.

Manuprāt, viens no galvenajiem cilvēka kvalitatīvas dzīves priekšnoteikumiem, ir at- rašanās kustībā – gan garīgā, gan fiziskā. Pati esmu centusies sekot šim principam, tāpēc jaunus izaicinājumus ik pa laikam pie- ņemu ar prieku, piemēram, darbu pašvaldībā, kas vēl pirms pusotra gada man bija gaužām nezināma joma. Mana izglītība ir saistīta ar sociālajām zinātnēm, pedagoģiju, psiholoģi- ju, organizāciju attīstību, taču uzskatu, ka vis- lielākā māksla ir savas zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē un varbūt pat spēt saistīt kopā šķietami atšķirīgas lietas. Lai to paveik- tu, ļoti svarīga ir gudra pieredzes gūšana. Mana darba pieredze aizsākās Doma kora skolā kā pedagogam un toreizējā Tautas mākslas centrā kā Latvijas kultūras namu metodiskā darba koordinatorei. 90. gados Latvijā aktuāla kļuva pieaugušo izglītība, kas mani ieinteresēja. Tāpēc paldies uzņē- mumiem Latvijas Dzelzceļš un Lattelekom, kur strādāju tolaik jaunos un ļoti modernos mācību centros, sevišķi par pieredzi būt klāt uzņēmuma pārmaiņu procesos, lai teoriju praktiski ieviestu dzīvē. Vēlāk kopā ar kolē- ģiem nodibinājām savu uzņēmumu – organizāciju attīstības centru „Spring Valley”, kur darbs ir ar dažādu nozaru, lielumu un kultūru uzņēmumiem un organizācijām. Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks

Iespēja strādāt Ogrē radās samērā negaidīti, lai gan paralēli savam pamatdarbam jau pirms vairākiem gadiem piekritu piedāvāju- mam epizodiski vadīt vingrošanas nodar- bības Ogres pilsētas senioriem. Jā, tā ir vēl viena manas dzīves neatņemama sastāv- daļa – fiziskās aktivitātes. Tāpēc līdztekus saviem darbiem nokārtoju arī trenera sertifi- kāciju, bet vēl pēc laika atklāju, cik cilvēkiem palīdzīga un laba ir funkcionālā treniņu sistē- ma bodyART, kuru joprojām turpinu mācīties. Tad man piedāvāja darbu Ogres novada paš- valdības aģentūras „Ogres Namsaimnieks” struktūrvienībā „Neptūns” par veselības vei- cināšanas konsultanti un es, kā jau cilvēks, kuram patīk dinamika, izlēmu pieņemt pie- dāvājumu. Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks Ogres Namsaimnieks

Šobrīd darbā noslodze ir tik liela, ka mē- dzu teikt, ka darbs man ir arī hobijs. Bet līdz- svaru atgūstu treneres darbā, kuru iespēju robežās cenšos veikt vakaros un sestdienu rītos; dārzā, kur ir mana miera osta, kas šo- brīd gaida atdzimšanu pēc vēsā pavasara. Vislabākā līdzsvara sajūta manī iemājo tad, kad cilvēkiem, kuri ir man apkārt, ir labi.

Kopš sevi atceros, man paticis dejot. Agrā jaunībā, kad bija nodejoti teju divdes- mit gadi latviešu tautas dejas kolektīvos

TDA „Lāčplēsis” un TDA „Dancis”, radās ide- ja – mūsdienu deja – emocionāla, daudzkrā- saina, sarežģīta, no dejotāja visu prasoša un visu tavu esošo vai neesošo gudrību parādo- ša. Tāpēc tagad liels prieks, ka visas manas trīs meitas šobrīd dejo deju grupā „Buras”, kuras dibināšanā pati kādreiz piedalījos un biju aktīva dejotāja gandrīz 10 gadus.

Es domāju, ka tā mēs saglabājam prieku par dzīvi, – mainot savu aktivitāti, mācoties attieksmi pret notikumiem līdzi dzīvei, kuru dzīvojam. Novēlu arī mums visiem nekad nezaudēt gribu un spēju atrasties kustībā, jo tad mēs sasniegsim to, ko vēlamies katrs atsevišķi un visi kopā!

SIltums Ogrē – NORMUNDS ŠEVELS „MS siltums”

Siltums Ogrē

Siltums Ogrē

Es kā SIA „MS siltums” valdes loceklis ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka, pateicoties jaunajai šķeldas katlu mājai un vēl citiem uzlabojumiem, mūsu piedāvātais siltuma tarifs „Ogres Namsaimniekam” tuvākajos gados paliks pašreizējā apjomā, tātad nemainīsies arī iedzīvotāju maksājumi par siltumu. Uzskatu, ka tas ir viens no lielākajiem un vērienīgākajiem uzlabojumiem, ko esam panākuši pēdējo gadu laikā, un šis sasniegums ļauj cerīgi raudzīties nākotnē. Turklāt arī personīgi tas dod papildu stimulu strādāt tālāk – ir ļoti patīkami, ja redzi, ka tavs darbs nesis reālus augļus.

Šobrīd sabiedrisko pakalpojumu regula- tors izskata mūsu iesniegtos tarifu plānus Madlienā un Suntažos. Domāju, ka nekādas aizķeršanās nebūs un šo pagastu iedzīvotā- ji jau nākamajā apkures sezonā par siltumu maksās mazāk. Mums izdevās atjaunot sil- tumtrases, un tuvākajā laikā plānots sakār- tot katlu mājas. Turpmāk priekšā darbs, lai šādus uzlabojumus pakāpeniski ieviestu arī pārējos pagastos. Jāsaprot, ka mēs nevaram visu pagūt uzreiz un visur, bet varu apgalvot, ka uzsāktais ceļš ved pareizā virzienā un ag- rāk vai vēlāk mēs būsim sakārtojuši siltum­ apgādes sfēru visā novadā.

Siltums Ogrē

Šķiet, esmu jau daļēji atbildējis uz jautā- jumu par to, vai darbs siltumapgādes jomā ir tikai algas pelnīšana vai zināma misija – laikam jau bez šīs misijas apziņas ne man, ne maniem kolēģiem apkures sezonā darba laiks, kā mēs paši sakām, nebūtu septiņas dienas nedēļā pa 24 stundām. Tieši tādā režīmā mēs strādājam – ik brīdi jābūt ga- tavam risināt problēmas, ja tādas rodas, ik brīdi jābūt sasniedzamam, ik brīdi vienlai- kus jānodrošina un jākontrolē daudzu cil- vēku un iekārtu nevainojama darbība. Bet arī starpsezonā mūsu darba diena nebei- dzas 17.00. Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē 

Māris jautāja par mani krīzes situācijās – laikam jau citiem no malas ir labāk redzams, bet pašam liekas, ka visus sarežģījumus es uztveru mierīgi, bez stresa, taču cenšos āt- rāk aizrakties līdz problēmas saknei un atrast risinājumus. Katrā ziņā es neesmu vadītājs, kurš bļauj uz saviem padotajiem, to nu gan varu apgalvot. Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē Siltums Ogrē 

Mana nokļūšana siltumapgādes sistēmā zināmā mērā bija nejauša, bet šodien es esmu pateicīgs tām varām, kas man šo ne- jaušību radīja. Pirms tam 18 gadus strādāju par galdnieku, līdz 2008. gadā pārgāju darbā pašvaldībā, bet 2013. gadā saņēmu piedāvā- jumu iesaistīties Madlienas un Suntažu ko- munālās saimniecības siltumapgādes reor- ganizācijas procesā. Es melotu, ja teiktu, ka sākumā būtu bijis ļoti pārliecināts par sava lēmuma pareizību, taču tagad varu teikt, ka tā bija īstā izvēle – šodien, pēc reāliem panā- kumiem, ir gan azarts, gan vēlme, gan pras- me turpināt arvien labākā kvalitātē.

Ja vēlreiz par tiem augstākajiem spē- kiem… Pirms 15 gadiem kļuvu par Madlienas luteriskās draudzes locekli. Tas notika it kā pats no sevis, īpaši neko nemeklējot. Lai gan interese par garīgām lietām man ir bijusi jau kopš agras jaunības, īstā sakarsme ar Dievu notika tieši tad, kad tai laikam bija jānotiek. Kopš tā laika mana dzīve mainījās – viss pēkšņi notika it kā vienkāršāk un dabiskāk. Arī darbošanās draudzē šodien šķiet pašsa- protama un iekšējas prasības vadīta.

Pārējo brīvo laiku, cik nu man tāds ir, pava- du savās lauku mājās – nu jau 5 gadus varu lepoties ar pašam piederošu īpašumu. Būtī- bā tikai tagad saprotu, cik iesprostots es sa- vulaik jutos dzīvokļa četrās sienās, to nevar salīdzināt ar tagadējo brīvības izjūtu. Māja gan prasa arī lielu darbu, taču tās ir patiešām patīkamas un pat relaksējošas rūpes. Turklāt tieši savā lauku mājā atdzimst manas gald- niecības iemaņas, ik pa brīdim ar savām ro- kām izgatavoju ne vien kaut ko praktisku, bet arī ko gluži vienkārši skaistu.

 

MĀRIS SILIŅŠ – Nacionālā Apvienība

Nacionālā Apvienība

Ogres novada domes deputāts, Ķeipenes pamatskolas direktors

Nacionālā apvienība – Māris Siliņš.

Domāju, ka mums abiem, Egīl, dzinulis darboties varētu būt visai līdzīgs, galu galā kopā Ogres novada domē nu jau nevienu vien „pudu sāls” esam kopā pieveikuši.

Man personīgi šķiet ļoti svarīgi pašam piedalīties sabiedrisko procesu radīšanā, savu iespēju robežās veidot un kontrolēt tos. Es noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kas visu laiku gaužas, ka tas nav labi un tas nav pareizi, bet brīdī, kad būtu jāķeras problēmai klāt, novēršos ar attieksmi „eh, gan jau kāds cits izdarīs”. Es pats gribu būt tas darītājs. Protams, vēlāk lielu stimulu dod arī gandarījuma sajūta, ja apzinies, ka tavs darbs bijis sabiedrībai patiesi noderīgs.

Sākotnēji, iesaistoties sabiedriskajos pro- cesos, mani tiešām varbūt vairāk interesēja manas profesijas problemātika – galu galā esmu pedagogs ar 44 gadu darba stāžu. Arī šodien par vienu no galvenajiem pašvaldī- bas uzdevumiem uzskatu tieši lauku skolu saglabāšanu un izglītības kvalitātes celšanu tajās. Tomēr, nu jau būdams ar lielu piere- dzi pašvaldības darbā, uzdrošinos apgalvot, ka man ir radusies skaidra izpratne par vie- tējās varas lomu un iespējām visās jomās un, domāju, ka šī pieredze būs noderīga arī turpmāk.

Nacionālā Apvienība…

…man bieži jautā, kāpēc?

Ja tā globālāk, tad uzskatu, ka lielākā katras nācijas vērtība ir valoda un Nacionālā apvienība viskonsekventāk iestājas par tās kopšanu un saglabāšanu. Tieši ar valodu sākas dzīves uztvere, ar valodu cilvēks veido savas pa- matvērtības, valoda saista indivīdu ar tautas vēsturi, valoda būtībā veido katras nācijas mentalitāti. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi.

Bet mana iekļaušanās Nacionālā apvienība Ogres nova- da komandā saistīta arī ar manu cilvēcisko īpašību „topu” – es ļoti augstu vērtēju dotā vārda turēšanu, precizitāti, uzticību un šīs īpašības atrodu savos Nacionālā apvienība domes kolēģos un arī visas Nacionālā apvienība komandas biedros. Turklāt es jau minēju, ka esmu no darītājiem, nevis vai- manātājiem, un arī šeit mani un Nacionālā apvienība uzskati pilnībā sakrīt.

Mana lielā kaislība, kurā gūstu ne vien sportisku azartu, bet arī lielu mieru, ir mak- šķerēšana. Ticiet man, nekas labāk nesa- kārto domas, kā vasarā pavadīta diena pie ūdens. Bet arī lomam, saprotams, ir nozīme! Jau ilgus gadus esmu aizrāvies arī ar stādu audzēšanu. Man bija liels prieks uzdāvināt Ogres pilsētai 50 paša izaudzētus rodo- dendrus. Arī lepnums, ka ar savām rokām

esmu padarījis pilsētu krāšņāku, ko var no- vērtēt ikviens ogrēnietis un viesis.

Nupat notika arī kāds priecīgs un, jāsaka, nedaudz negaidīts notikums – ar draugu pa- mudinājumu un atbalstu ir izdots manu jaunī- bas dienās rakstīto dzejoļu krājums. Atzīšos, ka nu jau daudzus gadus šo jomu esmu pa- metis novārtā, bet tālajos 70. un 80. gados tā bija ļoti nozīmīga manas dzīves un perso- nības daļa.

Vēl, izmantojot iespēju, kā skolas direk- tors un pedagogs gribu uzrunāt mūsu jaunie- šus – nenovērtējiet par zemu izglītības no- zīmi! Es atminos, ka padomju laikos vēlme iegūt labu, uzsveru, labu izglītību bija daudz izteiktāka – tie, kuriem mācībās gāja slik- tāk, tomēr centās daudz vairāk, nekā to dara šodienas jaunieši. Tagad bieži vēroju attiek- smi – neko man tā izglītība nedos, tāpat būs jātaisās uz ārzemēm un tādā garā. Neļaujiet šim uzskatam iesakņoties sevī! Tikai laba iz- glītība ļaus jums atrast savu vietu darba tirgū un ne tikai to. Tā jums ļaus dzīvot un strādāt ar visbūtiskāko sajūtu – ar augstu cilvēcisko pašcieņu!

Nepūt elpu
Putna bērnam –
Putna māte neieraudzīs, Tavā elpā nepamanīs, Tavā elpā nepazīs… Putna bērnam sava elpa, Putnu mātei sava elpa – Putniem sava mīlestība. Nepūt elpu
Putna bērnam,
Vien ar acīm
Noglāstīt…

Ogres novada deputāti

Ogres attīstība – Nepalaidīsim garām uzplaukuma iespēju!

Ogres attīstība

Egils Helmanis

Ogres attīstība – Nākamie četri gadi būs ļoti izšķiroši novada nākotnei – tas būs laiks, kad vēl varēs piesaistīt liela apjoma finansējumu no ES fondiem. Mēs esam pierādījuši, ka, strādājot cieši kopā ar visu „Nacionālo Apvienību”, ar tās Saeimas frakciju un ministriem, to spējam. Mums ir pieredze un prasmes ES naudas ieguldīšanā lielos un ļoti va- jadzīgos projektos. Ja pašvaldībai turpmāk būs jāiztiek tikai ar pašas budžeta iespējām, mēs varēsim nodrošināt tikai minimālās vajadzības, bet iecerētie un uzsāktie projekti – tunelis, jaunā bilbliotēka un citi – paliks bez tālākas virzī- bas. Tikai „Nacionālā Apvienība” ar savu reālo darbu un ar atbalstu valdībā var garantēt, ka šie

projekti tiks īstenoti. Papildus naudas piesaiste, tai skaitā no valsts budžeta līdzekļiem, faktiski ir mūsu novada tālākas uzplauksmes atslēga. Šo atslēgu nedrīkst vieglprātīgi pazaudēt, pa- ļaujoties uz viltus spīguļiem, kas varbūt nereti šķiet pievilcīgi. Es esmu pārliecināts, ka Ogres novada ļaudīm pietiek gudrības un vieduma, lai atšķirtu šīs lietas.

Mūsu komanda ir darboties varoša un griboša, saliedēta un vienota savā pārliecībā, bet mēs, gluži kā visa sabiedrība, katrs esam per- sonība ar savu individuālu skatījumu, saviem principiem, saviem priekiem un bēdām, saviem hobijiem, savām mīļākajām gāmatām utt. Šo- reiz par to, kāds mēs katrs esam, ko domājam un jūtam kā cilvēki, kuri ikdienā ir tepat jums blakus. Arī par to, kādus mūs redz apkārtējie. Jo mūsu komandai ir aicināts pievienoties ik- viens, kuram rūp Ogres novada nākotne, bet savas komandas biedri taču ir jāpazīst.

Ogres attīstība

Es patiešām ticu, ka mums kopā izdosies padarīt Ogres pilsētu un novadu par vēl skaistāku un labāku vietu, kur katram no mums dzīvot, strādāt un audzināt savus bērnus. Protams, gan jau kāds iebildīs, ka pasaulē ir vēl daudz skais- tāku un labāku vietu, tomēr mums mūsu novads nav tikai zemes pleķītis, kurā likteņa nejaušības dēļ esam nonākuši. Mūsu novads ir visskaistā- kais un vislabākais mūsu katra sirdī. Ja šai no sirds nākušajai mīlestībai mēs pievienosim sava prāta un roku devumu, tad arī novads mums atbildēs – augot, attīstoties un plaukstot!

Egils Helmanis tiesa 2017 gadā

Egils Helmanis tiesa

Egils Helmanis tiesa

Piedāvājam nepilnu versiju no preses konferences tiem, kuri labāk izvēlās lasīt, nevis skatīties video…

Tuvākajā laikā būs pašvaldības vēlēšanas. Tāpēc ir būtisks moments ka parādās tiesas spriedumi, bet pie tā atgriezīsimies nedaudz vēlāk.

Gribētu teikt, ka mēs esam viens no nopietnākiem politiskiem spēkiem Ogrē. Apvienība – kura ir parādījusi pēdējā laikā ļoti labus rezultātus.

Ogre atdzimst

…kā kurort pilsēta: ir izveidoti Zilie kalni…, dabas parks. Mēs esam dabūjuši finansējumu, esam uzsākuši tuneļa projektēšanu. Ir turpinājušas sarunas par to, lai varētu izbūvēt šo tuneli zem dzelzceļa. Sakārtojām ceļus pilsētā, katru gadu iegūldot trotuāros 350 tūkstoš euro un rūpējoties par to, lai savestu visu kārtībā. Būtu vajadzīgi vēl paris gadi, lai sakārtot visu.

Gribu atzīmēt, ka ir daudz kas izzdarīts. Pilsēta atdzimst. Esam piesaistījuši finansējumu laukos. Trijos pagastos ceļam estrādes. Esam piesaistījuši finansējumu – 2 000 000 euro – lauku ceļu sakārtošanai. Mēs visu esam panākuši ar ļoti rūpīgu darbu.

Mūs nevar politiski vinnēt, ja mēs sacentīsimies ar darbiem, ar to, ko mēs daram. Mēs esam parādījuši labu rezultātu, ko ogrinieši novērtē. Bet ir citi politiskie spēki, kas agrāk bijuši pie varas; kas ir pārdevuši pilsētā daudz ko. Ogre ir palikusi bez estrādes. Viņa tika privatizēta. Ogres Tautas nams, kas tika uzbūvēts par saziedotiem līdzekļiem, tika atdots privatizācijā. Bērnudārzs tika pārdots politiskam čomam par padsmit tūkstoši lati un tika atpakaļ par 450 tūkstoši lati. Nesen esam beiguši maksāt kredītsaistības. Tāda ir bijusi tā saimniekošana.

Egils Helmanis tiesa

Esošā momentā bijušā vadība, tagad saucamā opozīcija, cīnās ar visiem līdzekļiem, lai tiktu atpakaļ pie varas. Godīgiem, negodīgiem ceļiem. Notikumi liecina par daudz ko. Pirmām kārtām par to, ka Edvīns Batkevičs par šādu tiesas iznākumu zināja jau pirms tika pasludināts spriedums. Esmu saņēmis īsziņas manā telefonā, kas to pierāda. Par to, kāpēc viņi vēlas tikt pie varas. ??? notiek cīņa ilgu gadu garumā par Rimi veikalu pie  pieminekļa. Šo Rimi veikalu vēlas uzbūvēt Gunārs Kārkliņš, kas ir man politiskais opponents, un šīs krimināllietas uzsācējs. Tautas valodā runājot, ja Kārkliņa kungs apstiprinās detālplānojumu un būs uz viņa sarkanie zīmogi projektam, tad viņš saņems 700 tūkstošus euro. Kārkliņa kungs ir paslēpies uz šīs zemes zem  Kārkliņas un Sergeja Grehova. Tāda ir nākošo vēlēšanu cena. Tāpēc tagad kāds ļoti vēlās izmainīt tagadējo domas sastāvu, jo tad, kad krita bijušais mers Edvīns Batkevičs, biņš tieši minēja jautājumu par Rimi. Un nākošai domei, kas tiks ievēlēta jau tuvākajos mēnešos, būs  jaunais detālplānojums. Tā ir tāda ekonomiskā virtuve.

Par savu lietu es gribu teikt, ka varbūt tā ir tikai sakritība, bet šī lieta tika uzsākta divas nedēļas pirms pašvaldības vēlēšanām 2009. gadā. Viņu uzsāca mans politiskais opponents Gunārs Kārkliņš. Savā laikā mēs pat bijām draugi, viņš ir mana bērna krusttēvs. Es, kā jauns, nepieredzējis cilvēks, devos politikā un uzticējos viņam. Kārkliņa kungs 2009. gadā teica, ka viņam ir problēmas novest televīziju, nevarot savest kopā. Es noorganizēju tikšanos. Tikšanās bija Ogres televīzijā. Kārkliņa kungs pārcēla tikšanos Ogres televīzijā un nozīmēja ēstuve Dakota. Pēc tam, kad jau iztiesājām lietas materiālus, bija teikts, ka to viņam ieteica policisti. Policisti mainīja lietas apstākļus, un tādēļ nevarējām slēgt līgumu par Kārkliņu, jo tikšanās vieta bija kaut kur citur. Kā parāda tiesu prakse, tā ir tipiska provokācija. Es biju tas, kas viņus saveda kopā, un tajā brīdī Kārkliņš uz galda nometa naudu, ienāca policisti un mūs aizturēja. Tāda bij tā lieta. Tādas absurdas lietas vat notikt ar ikvienu.

Kāpēc saistu to ar priekšvēlēšanu laiku – tāpēc ka tagad arī, astoņu gadu garumā iet tiesa un tiesas lēmums būs divus mēnešus pirms vēlēšanām. Tika novilcināts tiesas process mākslīgā veidā. Manā lietā prokurors apsūdzības runu teicis trīs reizes. Divas reizes bija atjaunota tiesas izmeklēšana. Mēs bijam nonākuši līdz pēdējam vārdam un spriedumu neizteica, bet viņu atlika. Atlika nepamatoti. Ko es varu teikt par tiesas procesu? Varu teikt, ka tiesas procesā mēs konstatējām, ka ir pazudušas būtiskas aizstāvības liecības. Diemžēl, visas liecības nevarēja atjaunot, tāpēc ka cilvēks jau bija miris. Tā diemžēl tas notika.

Kā saka, “man ir tiesības uz taisnīgu tiesu, un man ir tiesības uz to saprātīgos termiņos”. Uz visiem juridiskiem jautājumiem būs atbilde šeit. Saulveža Vārpiņa aizstāvēšanas runa, kurā viņš pierāda provokāciju, kurā viņš pierāda kā tā lieta notika patiesībā un kādi viņam bija mērķi.

Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa, Egils Helmanis tiesa

Ogres novada pašvaldības domes vadība sveic HK “Kurbads”

Egils Helmanis - Ogres novada dome

Ogres novada pašvaldība s domes vadība, vakar 12. aprīlī,  tikās ar hokeja kluba “Kurbads” spēlētājiem un treneriem, lai apsveiktu ar izcīnīto uzvaru Latvijas hokeja čempionātā.

Ogres komanda “Kurbads” Latvijas čempionāta finālsērijas izšķirošajā – septītajā – spēlē viesos ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) pārspēja “Mogo” vienību, sērijā līdz četrām uzvarām triumfējot ar 4-3.
“Kurbads” komanda Latvijas čempionāta finālā spēlēja jau ceturto gadu pēc kārtas, taču visos trijos iepriekšējos gadījumos piedzīvoti zaudējumi. Savukārt “Mogo” pēc 2015.gadā izcīnītā čempiontitula pērn tika pie bronzas.
Uzvara gan nenāca viegli, jo pirmajās trīs spēlēs “Kurbads” piekāpās pretiniekiem, atstājot sev tikai vienu iespēju – uzvarēt nākamajās četrās spēlēs –, kas arī notika.
“Ar lielu gandarījumu jūs šodien sagaidu pašvaldībā, un gribu sveikt jūs ar uzvaru, kas gūta spraigā cīņā. Ar savu neatlaidību un cīņassparu jūs esat kā paraugs citiem sportistiem, ” atzina pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis.

Egils Helmanis,

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks,  hokejistiem teica: “Man ir žēl, ka jūs drīz pametīsiet Ogri un trenēsieties savā hallē Rīgā, taču esmu arī ļoti pateicīgs jums. Esat nesuši Ogres vārdu plašākā mērogā, esat iedvesmojuši citus hokejistus. Es zinu, ka zem šīs uzvaras slēpjas smags darbs, tāpēc domāju, ka jūsu sniegumu novērtē visi ogrēnieši.”
Savukārt priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, uzrunājot sportistus uzsvēra: “Jūsu komandas darbs ir nenovērtējams un esmu lepna, ka jūs pārstāvat Ogri, vismaz pagaidām. Arī mans tētis noskatījās visas jūsu spēles, viņš ir liels jūsu fans. Man ir prieks, ka jūsu rindās ir arī viens mans skolnieks, kuram mācīju logaritmus. ”
Hokejistus sveica arī pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dimants un Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga.
Paši sportisti neslēpa prieku un gandarījumu par gūto uzvaru. Treneris Pēteris Ostošovs atzina, ka tagad komandai būšot neliels atslodzes periods, pēc tam atkal sekos gatavošanās nākamajai sezonai.

Egils Helmanis – preses konference

Egils Helmanis

Egils Helmanis par 27. martā nolasīto tiesas spriedumu

Egils Helmanis Otrdien, 28.martā, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgā sasauca preses konferenci, kurā komentēja 27.martā Ogres rajona tiesā nolasīto spriedumu.

 

Egils Helmanis

Egils Helmanis

Egils Helmanis

Politiskā un darba pieredze:

Egils Helmanis, šobrīd – Nacionālās apvienības valdes loceklis, Ogres nodaļas vadītājs un Ogres novada domes deputāts. Militārās tuvcīņas pasniedzējs spēka struktūrām un civilpersonām.

Profesionālā kvalifikācija:

1993. Austrumu cīņu institūts – brūnās jostas pakāpe teikvondo.
1996. Starptautiskā kaujas mākslu asociācija Maskavā – instruktora diploms specializācijā “Universalā kaujas sistēma”.
1999. Krievijas Mācību konsultatīvais zinātniski praktiskais krievu kaujas mākslas centrs Sanktpēteburgā – instruktora diploms tuvcīņā.
2002. Kadočņikova skola Krasnodarā Krievijā – Kadočņikova stila tuvcīņas instruktora diploms ar tiesībām pasniegt tuvcīņu civilpersonām un spēka struktūrām.
2009. Krievu cīņas mākslas federācija, krievu cīņas mākslas nacionālā akadēmija – otrā līmeņa instruktors, metodiķis.
2012. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā – sambo trenera kvalifikācija.
2012. Septītais dans “Pangamot” cīņas veidā.
2013. Kanādā, Toronto – instruktora diploms Vladimira Vasiļjeva sistēmā.

Egils Helmanis par sevi:

Esmu dzimis 1971. gadā. Beidzu Ogres lauksaimniecības skolu, vēlāk mācījos praktiskās psiholoģijas studijas Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas institūtā. Esmu ieguvis diplomu ar tiesībām pasniegt Kadočņikova stila militāro tuvcīņu spēka struktūrām un civilpersonām. Daudzu gadu garumā esmu pasniedzis tuvcīņas nodarbības gan LR Nacionālās Aizsardzības akadēmijas studentiem, Ogres pašvaldības policijai un Valsts policijai, gan sociālā riska grupas jauniešiem. Esmu ievēlēts Ogres novada domē un ieņemu tur domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.

Ko saka citi